Es curioso; cada año me toca lo mismo: una mierda


 

Un cop finalitzat el puto sorteig i emmudida la cantarella, procedeixo a constatar que m'ha tocat una merda, com cada any, així que de forma immediata me'n vaig a la dutxa, no sigui que algun olfacte afinat se sent ferit en la seva sensibilitat.


Una vez finalizado el puto sorteo y enmudecida la cantinela, procedo a constatar que me ha tocado una mierda, como cada año, así que de forma inmediata me voy a la ducha, no sea que algún olfato afinado se siente herido en su sensibilidad. 


10 Comentaris

Nota: Cal estar identificat dins l'entorn de Google per a poder comentar.
Afegir imatges i vídeos, és possible
Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a videos [video]url del video[/video]

Més recent Anterior

En mi blog (Ricard Pardo)

Estas son sus tres entradas más recientes: