Ataca de nou


 foto:Ricard Pardo. Licencia  ㏄

 El PP ataca de nou.
Cada cop més enfurismat, tòxic, trampós i corrupte. Una veritable metàstasi per a un país malalt. 

6 Comentaris

Nota: Cal estar identificat dins l'entorn de Google per a poder comentar.
Afegir imatges i vídeos, és possible
Solament cal escriure aquest codi BBCode:
[img]url de la imatge[/img] o per a videos [video]url del video[/video]

Més recent Anterior

En mi blog (Ricard Pardo)

Estas son sus tres entradas más recientes: